REFERENCE

"Díky vynikající spolupráci s týmem projektu Univerzity Palackého, E-Bezpečí, vznikl unikátní kurz internetové bezpečnosti pro děti Buď safe online. Skvělé ohlasy od tisíců českých dětí jsou ve velké míře zásluhou docenta Kamila Kopeckého, který stál při vzniku kurzu a se svým týmem zastává roli odborného garanta projektu. Díky spolupráci Univerzity Palackého, společnosti Avast a influencera Jirky Krále v kurzu zaznívají praktické rady v chytlavé formě, které dětem pomáhají zůstat v bezpečí a čelit potenciálně nebezpečným situacím v online světě. Moc si vážíme vaší profesionality a nadšení pro zvyšování internetové bezpečnosti."


Nina Jakešová, manažerka projektu Buď safe online ve společnosti Avast

www.budsafeonline.cz

„Velmi si ceníme dlouhodobé spolupráce s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP. Společně se zaměřujeme na rozvoj digitální gramotnosti a s tím související prevenci a edukaci a v oblasti bezpečnosti na internetu a odpovědného využívání digitálních technologií. Díky této spolupráci se podařilo mimo jiné zrealizovat jeden z největších výzkumů chování dětí na internetu v České republice. Pedagogická fakulta UP je také odborným garantem vzdělávacího programu O2 Chytrá škola, který pomáhá především pedagogům, ale také dětem a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa.“

Marie Mališková, manažerka společenské odpovědnosti a sponzoringu O2 Czech Republic

www.o2chytraskola.cz

"S projektem E-bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spolupracujeme již několik let. V rámci vzdělávacího programu Specializované studium pro školní metodiky prevence seznamuje pan Kopecký a jeho tým naše studenty s orientací ve virtuálním světě. Za sebe, jakožto organizátora studia, oceňuji především aktuálnost témat ve složité problematice, koncentrovanost informací, které se jinak obtížně a dlouho vyhledávají, široký záběr, srozumitelnou formu předávání informací, kazuistické případy, otevřenost, vstřícnost a schopnost lektorů zapojit do výuky i humor.

Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová, P-centrum, spolek

www.p-centrum.cz

„Policie České republiky s projektem E-Bezpečí Univerzity Palackého spolupracuje již více než 10 let, a to na několika úrovních - ať již celostátní (na úrovni Policejního prezidia a Ministerstva vnitra ČR), tak i regionální, na úrovni krajských ředitelství policie. Policie s E-Bezpečím spolupracuje především na aktivitách spojených s kybernetickou kriminalitou, a to jak v oblasti prevence (preventivní aktivity cílené na nejrůznější cílové skupiny), intervence (řešení případů, analýzy, návrhy řešení, podpora obětí), popularizace a také výzkumu (analýzy nových trendů v oblasti kybernetické kriminality). Významné jsou také společné projektové aktivity - E-Bezpečí a Policie ČR společně realizují celou řadu projektů cílených na kybernetickou kriminalitu (StopCyberCrime, E-Synergie, Metodické materiály pro policisty apod.). Projekt E-Bezpečí lze považovat za jeden z nejkvalitnějších projektů zaměřených na kybernetickou kriminalitu v České republice.“

mjr. Václav Písecký, vedoucí oddělení kyberkriminality Krajské ředitelství policie Hlavního města Prahy

www.policie.cz

Je to už pěkná řádka let, kdy Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje začalo spolupracovat s projektem E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci. Za tu dobu jsme se společně podíleli na mnoha výzkumech v oblasti rizikového chování ve virtuálním prostoru, spolupráci při preventivních akcích, vytváření různých metodik, doporučení a zejména propagačního materiálu pro širokou veřejnost i zaměstnaneckých oborů. Jednoduše řečeno, pokud existuje trestná činnost a negativa v kyberprostoru při užívání informačních technologií a internetu, nesmí chybět E-Bezpečí, které svou prací, zájmem a přístupem se snaží veškerým negativním vlivům virtuálního prostoru předcházet prevencí, edukací a další neméně úspěšnou a důležitou činností. E-bezpečí zkoumá, hledá a vyhodnocuje nové trendy kyberprostoru, což napomáhá lepší orientaci a samozřejmě prohlubuje i naši samotnou spolupráci, která je pro obě strany užitečná. E-Bezpečí je na špici při civilním řešení a osvětě kyberproblémů v České republice.

Kpt. Pavel Schweiner, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

www.policie.cz


„Potřebujeme kvalitní odborníky a předpokládáme, že právě z některých studentů Pedagogické fakulty UP si vychováme spolupracovníky.“

PhDr. Lenka Dzidová, vedoucí pracovnice Sanatoria Klimkovice

www.sanatoria-klimkovice.cz

„Studenti se v praxi potřebují seznamovat s terapiemi, o nichž se učí ve skriptech a Klimkovice mají mnoho moderních, jinde v České republice nevyužívaných, terapií pohromadě. Dosavadní spolupráce byla výborná, a tak jsme se rozhodli, že ji rozšíříme o společný výzkum." doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP

„Je pro nás obrovskou výhodou, že se můžeme setkat se spoustou klientů lázní s různými diagnózami, se kterými jsme neměli nikde jinde možnost se seznámit,“ studentka Pedagogické fakultu UP Tereza Adamcová

„Svým společenskovědním zaměřením je pro nás Pedagogická fakulta UP významným partnerem. Koncem roku 2019 jsme oslovili zástupce fakulty s prvním úkolem, a to vytvořením pracovních listů pro návštěvníky historické přírodní stezky parku našeho hradu. Těšíme se, co vše v rámci spolupráce zrealizujeme.“

Zuzana Šulcová, kastelánka Státního hradu Bouzov

www.hrad-bouzov.cz

„Od roku 2018 spolupracujeme s Ústavem speciálněpedagogických studií na Pedagogické fakultě UP v rámci výzkumu v oblasti vibroakustické terapie. Zaměřujeme se na základní i aplikovaný výzkum, měření autonomního nervového systému, změny v psychosomatickém prožívání u různých cílových skupin – žáci s DMO, PAS či ADHD, dále studenti se specifickými vzdělávacími potřebami. Velmi oceňujeme otevřený přístup jak vedení fakulty, tak vědeckých pracovníků, stejně tak zázemí pro výzkum. Investujeme prostředky do technického vývoje (vibroakustické lůžko VIBROBED) a do výzkumu (nákup měřících přístrojů) a očekáváme synergickou a dlouhodobou spolupráci v rámci seriózního vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni.“

Petr Švarc a Zdeněk Vilímek, jednatelé ACOUSTIC BROTHERS s.r.o.

www.vibrobed.eu